Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

5287 7f84 420
Reposted fromblackdrama blackdrama vialentilka lentilka
0584 4ad6 420
Kylie & Nick Cave - Where the wild roses grow
Reposted fromrominaplum rominaplum viaxzuzakx xzuzakx
2266 a9dd 420
Reposted fromcontroversial controversial
0648 91e8 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viafilmowy filmowy
2558 e341 420
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viagaypreacher gaypreacher

June 20 2015

8411 f37d 420
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viakupka kupka
8206 f7a6 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiwannabeyour iwannabeyour
4818 8cb3 420
Reposted fromsunlight sunlight vialost-in-space lost-in-space
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie 
— Tadeusz Różewicz. zm. 24.04.14. Smutno.
Reposted fromzabka zabka viaBaraszka Baraszka

June 19 2015

- Lubi pani poezję? - Jak wszyscy smutni ludzie. Radośni wolą muzykę.
— Penny Dreadful, S02E05
1688 2863 420
Reposted fromfriends friends viamyzone myzone
6455 d34b 420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viajas1mine jas1mine
4109 3d9b 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxzuzakx xzuzakx
8214 b017 420
1992 697a 420
Reposted fromwazelina wazelina vialentilka lentilka
2019 9032 420
Reposted fromemanacjeslabosci emanacjeslabosci viaxzuzakx xzuzakx
2486 2785 420
Weekend Bo zaskoczył mnie nastrój intymności, który bije od tego filmu. Polecam.
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viagrzej grzej
2798 5ac3 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viafilmowy filmowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl